top of page
Logo van Budocentrum Junansei

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Door inschrijving verbindt de inschrijver zich voor onbepaalde tijd aan Budocentrum Junansei. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

    

  • De inschrijver betaalt contributie voor het lidmaatschap van de deelnemer. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden. De betalingen vinden plaats door middel van automatisch incasso. Er wordt maandelijks geïncasseerd op de 1e van de maand. Voor augustus is geen contributie verschuldigd. 

  • Opzegging kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk aan het correspondentieadres. Men dient een maand opzegtermijn in acht te nemen, ingaande per de 1e van volgende maand. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen. Wegblijven wordt niet geaccepteerd als opzegging.

  • Bij inschrijving voor een evenement of cursus wordt geen lidmaatschap aangegaan. Hier is alleen de afgesproken financiële bijdrage voor de deelname verschuldigd.

  • Indien door omstandigheden de les niet gegeven en of gevolgd kan worden, kunnen lessen op een andere locatie en tijdstip worden ingehaald. Indien lessen niet gegeven kunnen worden door overmacht (bijvoorbeeld door overheidsbeperkingen, plaatselijke verordeningen, code rood, (natuur)rampen) wordt geen restitutie verleend. 

  • Tijdens schoolvakanties zijn er lessen volgens een aangepast lesrooster. Tussen kerst en oud & nieuw, en in de zomervakantie is er geen les. 

  • Een tijdelijke opschorting van de contributieverplichting kan slechts in uitzonderlijke gevallen en alleen na overleg verleend worden. Bijvoorbeeld bij zwangerschap of blessures waarvan het herstel redelijkerwijs langer dan drie maanden duurt.

  • Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Budocentrum Junansei om de financiële verplichting van de inschrijver te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer.

  • De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Inschrijver verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Inschrijver is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de inschrijver Budocentrum Junansei en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.

bottom of page